زرد

راستی ﻣﻦ (م.ف) ﻫﺴﺘﻢ .
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺍﻥ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﻦ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ؟...
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻡ؟؟!!
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟؟!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻭ
ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ
ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﺍﮔﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺱ ﺑﺸﻪ
ﻻ ﺍﻗﻠﺶ ﯾﻪ ﺟﻔﺘﮑﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻡ
ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﺧﯿﺮ ﺳﺮم زنده ام

پیام های کوتاه

Squirt

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، ۰۸:۰۷ ب.ظ

از یک اسهال ساده ، با حال و روز پیچیده شروع شد ! . تمام آن چیزی که مدتها باقی مانده بود ، رسوب کرده بود ، جمع شده بود ، پنهان شده بود ، بی اختیار و بی مانع خارج می شد ! . از سر مغز تا نوک پا به مرکز می آمد و پیچ می خورد و می چرخید و به یکباره ... پوووف !! . خوردن سیمانهای ذهنی و قیرگونی فکری و عایق بندی روحی هم کمک چندانی به سفت شدن هر آنچه که شل بود نکرد ! . نمی دانم درون سرمی که دکتر تزریق کرد چه بود ، روحیه ، رضایت یا آرامش ؟ هر چه بود دوباره سفت شدم ! . سفتر از قبل ! . خشک تر از گذشته ! . از سر مغز تا نوک پا در درونم می چرخید و دنبال راه خروج می گشت ! . جمع شد ، جمع شد ، جمع شد ، صاعقه شد ، ضربه شد و خود را به کمرم کوباند !!! .

کمرم خشک شد ، مانند یه تکه آجر ، چوب ، یا هر چیز خشک دیگر . بی روح شد ، فکر از او رفت . دیگر توان سرپا نگه داشتنم را نداشت . تمام بار جسمم را به روزی زمین گذاشت و رفت . نوازش ، حرارت ، محبت و هیچ چیز دیگر او را باز نگرداند . فلج شد و زندگی را فلج کرد . شبها صدای گریه اش می آمد ، روزها صدای ناله اش . اعتراض داشت ، اما چیزی نمی گفت . تا توانستم خواهش کردم ، تزریق کردم ، درد کشیدم ، چشمانش را باز کرد و با اکراه و شرط و شروط به سمتم آمد .

دستم را به سمتش دراز کردم ، نزدیک شد ، نزدیکتر ... ناگهان سرد شدم ! یخ کردم ! بدنم از عرق پوشیده شد ! درونم خالی شد ! درونم پر شد ! درونم چرخید ! درونم لرزید ! بدنم گرم شد و ... گردنم قهر کرد !!!!! . رفت و یک گوشه نشست ، چشم دوخت به من ، با اخم گفت : تحمل سر و فکر و خیال و پریشانی و هر چیز دیگری که درون آن حفرهء مغز نما جا داده ای را ندارم . آمدم چیزی بگویم ، عرق کردم ! ، آمدم حرفی بزنم ، تب کردم ! ، آمدم اعتراض کنم ، یخ شدم ! ، آمدم گریه کنم ، خشک شدم ! . دست گلها را به آب دادم ، گردنم پشتش را به من کرد و تیر کشید ! . سکوت کردم ، رفتنش را نادیده گرفتم ، غر زد ! ، داد زد ! ، جیغ کشید ! ، فایده نکرد و شرمنده برگشت و سر جای خود قرار گرفت ! .

ترسم از این است اگر فکر یا روحم قهر کنند ، آنوقت چه می شود !

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۲/۱۱/۲۹
میرزا .....