زرد

راستی ﻣﻦ (م.ف) ﻫﺴﺘﻢ .
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺍﻥ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﻦ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ؟...
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻡ؟؟!!
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟؟!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻭ
ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ
ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﺍﮔﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺱ ﺑﺸﻪ
ﻻ ﺍﻗﻠﺶ ﯾﻪ ﺟﻔﺘﮑﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻡ
ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﺧﯿﺮ ﺳﺮم زنده ام

پیام های کوتاه

اینم شد ضرب المثَل؟

يكشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۰۷:۰۱ ب.ظ

این روز ها دیگر کُفار هم ما را به کیش خود نمیپندارند


چرا؟ 

چون خیال میکنند ما از آنها خلافمان سنگین تر است. 

چون گمان برده اند که ما نیز همچون خودشان بی پدریم.

چون تصور میکنند که ما همچون خودشان از دیوثـ سـ صـ  صفتانیم.

چون توهم زده اند که از صُلاله پاک طیبه ی طاهره اند.

چون ظن بر این دارند که ما! به آنها نظر داریم. 

چون ........ (جای خالی را پُر کنید)

هستیم. اما نه به قدر آنها. مرگ خودمان راست میگوییم.

{مخاطب خاص ندارد}

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۲/۱۱/۲۷
میرزا .....