زرد

راستی ﻣﻦ (م.ف) ﻫﺴﺘﻢ .
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺍﻥ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﻦ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ؟...
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻡ؟؟!!
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟؟!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻭ
ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ
ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﺍﮔﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺱ ﺑﺸﻪ
ﻻ ﺍﻗﻠﺶ ﯾﻪ ﺟﻔﺘﮑﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻡ
ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﺧﯿﺮ ﺳﺮم زنده ام

پیام های کوتاه

من مـطـربـی افــسـرده ام

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۲۰ ب.ظ


من سـاقه ای رنـجـیــده ام
من شاخه ای خشکیده ام
من درد و غم بـس دیده ام
من خون دل بس خورده ام
من مـطـربـی افــسـرده ام
من غـنـچـه ای پـژمـرده ام
من بـار خــود کـج بــرده ام
من زهـر تـلـح نـوـشیده ام
من قاصـدی بـی مـقـصـدم
من وحشی ام، دیوم ، ددم
من کـــمـــی بـدتـر از بــدم
من پیش میلیون چون صدم
من رهرویـی دل خسته ام
من مرغکـی پـر بـسـتـه ام
من در سحر همچون شـبم
از بهر تــبــخـال چون لــبــم
من هرچه هستم، عاشقم !‌
در رود چــشــمـت قــایـقـم
از دیــــده ات افــسون شوم
از عشق تو مــجــنون شوم
از حــال خود بـــیــرون شوم
چون لاله ای پـــر خون شوم
از فـــکــر تو حــــیــران شوم
بیگانه از شــــیـــطــان شوم
من جانی از جـــانـــان شوم
من شاهی از شاهان شوم
من ساقه ای چون زر شوم
من شاخه ای پر بـــر شوم
من درد و غــم دور افــکــنم
من زهر تلخ بر ســنـگ زنم
من بـــار خــــود منــزل برم
از عــشق تو کــورم ، کــرم
من از ســحر تا شام شوم
من مـرغــکـی بر بام شوم
من رهرویی پـر تــب شوم
از بـهـر بـوســه لـب شوم
من قاصدی در مــقـــصــدم
من پیش یک همچون صدم
من غنچه ای بــشـکفته ام
من قــصـه ای نـــاگفـتـه ام
من پبش اخـمـت ، عــایــقم
من هر چه هستم ، عاشقم !.خخخخخخخخ
چه باحال شد
موافقین ۱۰ مخالفین ۱ ۹۳/۰۸/۱۶
میرزا .....